Privacy

Privacy verklaring

 • In deze privacyverklaring willen we duidelijke informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. De Koninklijke Fanfare De Mottegalm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
  Dit brengt met zich mee dat wij :
  – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
  – De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  – Uw toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitoefening van doeleinden waarvoor deze gegevens werden verstrekt
  – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens en we deze rechten respecteren.
  Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacy verklaring hierover vragen hebt, kan u deze stellen via
  Mail : wim.smekens@demottegalm.be
  Telefoon : 0495 58 14 72

Waarom ?

 • Uw persoonsgegeven worden verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden :
  – Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de KF De Mottegalm
  – Om u uitnodigingen ed mbt onze activiteiten te kunnen versturen
  – Om subsidiëring door de overheid te bekomen (wettelijke verplichting)
  – Om onze leden te kunnen verzekeren.
  Voor deze doeleinden kunnen we u volgende persoonsgegevens vragen, opslaan en verwerken :
  – Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  – Rijksregisternummer
  – Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, instrument.
  We gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij niet doorgeven aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In zo’n geval zijn we verplicht om onze medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven.
Indien u (schriftelijk) toestemming geeft kunnen we indien nodig persoonsgegevens delen met derden. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

Minderjarigen

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Koninklijke Fanfare De Mottegalm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ze worden tot maximaal 5 jaar na uittreden van een lid bewaard.

Beveiliging van de gegevens

 • We hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we oa volgende maatregelen genomen :
  – Alle personen die namens de Koninklijke Fanfare De Mottegalm van uw gegevens kunnen kennis nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  – Indien nodig zorgen we voor encryptie van uw persoonsgegevens
  – We bewaren uw persoonsgegevens op een minimum aantal locaties, toegang wordt alleen verstrekt indien noodzakelijk
  – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u ons kan contacteren. U kan ons ook contacteren via de contactpagina op de website.
Om uw identiteit te controleren vragen we om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden u wel aan om uw foto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan door ons. U heeft eveneens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u om met ons contact op te nemen. U kan ook altijd een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Wijziging privacy statement
Koninklijke fanfare De Mottegalm kan zijn privacy statement wijzigen op deze locatie op de website.
Laatste wjziging gebeurde op 26 oktober 2018.